Suomeksi

JONATAN REUTER (1859-1947)

Jonatan Reuter föddes i Ekenäs år 1859. Fadern Ernst Odert var kaplan i Ekenäs församling. För Jonatan hade det stor betydelse att familjen tillbringade sina somrar i Ekenäs skärgård som hyresgäst på olika fiskartorp. Reuter blev utdimitterad från realskolan i Ekenäs år 1877 och skrevs samma år in vid Polytekniska institutet i Helsingfors. Reuter tog sin ingenjörsexamen år 1882 och hade därefter en rad anställningar vid de tekniska skolarna i Helsingfors. Matematik och mekanik var de ämnen Reuter i första hand undervisade i. Reuter anses ha haft en betydande inverkan på utformningen av den tekniska utbildningen i Finland. Han författade flera lärobocker i tekniska ämnen och utgav också en samling biografier över finlandssvenska tekniker.

Vid sidan av sin yrkesbana som tongivande lärare i tekniska ämnen var Jonatan Reuter också en mycket aktiv och produktiv skönlitterär författare redan från och med 1880-talet. Han publicerade såväl dikter som prosaberättelser. Endel av Reuters dikter har även tonsatts, såsom Morgonvisa (Morgonen ljusnar så rosig och fager...). Reuter utgav flera samlingar skärgårdsberättelser, i dem kom hans ingående kunskap om skärgårdsförhållandena och skarpa iakttagelseförmåga till användning. För en modern läsare öppnar berättelserna ett perspektiv på livsvillkoren i skärgården ett sekel tillbaka i tiden. Reuter hade också ett livligt kulturhistoriskt intresse i synnerhet gällande sin hemstad och dess utveckling. Han pläderade för måttfullhet och respekt för den existerande bebyggelsen då staden skulle byggas ut. Reuters mångsidighet som skribent kom till uttryck i serien Ekenäs, stad och bygd som han var huvudredaktör för.

Efter sin yrkeskarriär i Helsingfors flyttade Reuter med familj tillbaka till Ekenäs. Sommarvillan enligt egna ritningar på Land-Björkskär i Tvärminne var ett kärt tillhåll under den varma årstiden för den skärgårdsfrälste Reuter. Krigsåren tillbringade Reuter till stor del i Göteborg hos sin dotter.  Författandet fortsatte han med ända till sin död år 1947. Reutersvägen i stadsdelen Brötet hedrar minnet av Ekenäspatrioten Jonatan Reuter.
<Tillbaka

JONATAN REUTER (1859-1947)

Jonatan Reuter syntyi Tammisaaressa vuonna 1859. Isä Ernst Odert oli kappalainen Tammisaaren seurakunnassa. Jonatanille merkitsi paljon, että perhe vietti kesänsä Tammisaaren saaristossa eri kalastajatorppien vuokralaisena. Reuter sai päästötodistuksen Tammisaaren reaalikoulusta vuonna 1877 ja pääsi samana vuonna Helsingin Polytekniseen instituuttiin. Reuter suoritti insinööri-tutkinnon vuonna 1882, minkä jälkeen hän oli useammassa työsuhteessa Helsingin teknisissä kouluissa. Matematiikka ja mekaniikka olivat Reuterin ensisijaisia opetusaineita. Reuterilla katsotaan olleen merkittävä vaikutus teknisen koulutuksen muotoutumiseen Suomessa. Hän kirjoitti useita teknisten aineiden oppikirjoja ja julkaisi myös joukon elämänkertoja suomenruotsalaisista teknikoista.

Ammattiuransa ohella Jonatan Reuter oli myös erittäin aktiivinen ja tuottelias kaunokirjallisuuden kirjailija jo 1880-luvulta lähtien. Hän julkaisi sekä runoja että proosakertomuksia. Joitain Reuterin runoja on myös sävelletty, kuten Morgonvisa (Morgonen ljusnar så rosig och fager...). Reuter julkaisi useampia koottuja saaristolaiskertomuksia. Näissä hänen perusteellinen tietämyksensä saaristo olosuhteista ja terävä havaintokykynsä oli hyödyksi. Nykyajan lukijalle kertomukset avaavat näkymän saariston elinolosuhteisiin sata vuotta sitten. Reuterilla oli myös vilkas kulttuurihistoriallinen kiinnostus varsinkin kotikaupunkinsa ja sen kehittymisen suhteen. Kun kaupunkia oltiin laajentamassa, hän puhui maltillisuuden ja kunnioituksen puolesta olemassa olevan rakennuskannan suhteen. Reuterin monipuolisuus kirjoittajana näkyi sarjassa Ekenäs, stad och bygd,  minkä päätoimittaja hän oli.

Ammattiuransa jälkeen Helsingissä Reuter perheineen muutti takaisin Tammisaareen. Saaristoa rakastavalle Reuterille hänen itse piirtämänsä kesähuvila Tvärminnen Land- Björkskärissä oli rakas asuinpaikka lämpimänä vuodenaikana. Sotavuodet Reuter vietti pääosin tyttärensä luona Göteborgissa. Kirjoittamista hän jatkoi kuolemaansa asti vuonna 1947. Reuterin tie kaupunginosa Murroksessa kunnioittaa Tammisaarelaispatriootti Jonatan Reuterin muistoa.
<Takaisin